اجرای کفپوش اپوکسی ، اجرای میانه به رنگ آبی و روکش نهایی پلی اورتان پارکینگ طبقاتی در تهران

 

اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگ هروی تهران

در مرحله اول این پروژه اجرای ساب و کندن تمام خرابی ها و رنگ اپوکسی قبلی هم انجام شد. در مرحله بعدی آماده سازی کف و رنگ میانه و سیلیس پاش برای استقامت بالا و ساب زدن برای همسطح کردن کف و آماده سازی برای روکش اپوکسی انجام شد.

اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگ هروی تهران